OLKUSKI PARK BUDOWNICTWA eopb.pl.tl
  Regulamin targów
 

 BOHEMA, STUDIO KOMUNIKACJI WIZUALNEJ,
                                                         PROMOCJI I WYSTAW

    

INFolinia:  508 058 011    e-mail: studioele@o2.pl  

REGULAMIN TARGÓW W OLKUSZU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą uczestników imprez targowych organizowanych przez BOHEMA, SKWPiW i stanowią integralną część ZGŁOSZENIA- UMOWY.

2. WARUNKI UDZIAŁU.

2.1. Podstawą udziału w targach jest przesłanie na adres Organizatora  “Zgłoszenia Uczestnictwa” oraz  dokonanie  przelewu 100%  kwoty wynikającej z obliczeń. Tetmin płatności określi Faktura.

2.2. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego “Zgłoszenia Uczestnictwa”, Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia, po sprawdzeniu stanu konta z wpłatą. Brak dokonania zapłaty  nie zwalnia Wystawcy z warunków zawartej drogą mail-ową  lub pocztą umowy.

2.3. Kolejność nadesłania zgłoszeń wraz z zapłatą  decyduje o lokalizacji stoiska.

2.4. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy.

2.5. Podnajem stoiska przez Wystawcę może nastąpić tylko za zgodą Organizatora Targów.

2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia „Zgłoszenia Uczestnictwa” bez podania przyczyny, w takim przypadku zgłaszający będzie powiadomiony mail-em..

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania targów bez podania przyczyny.

3. ZASADY PŁATNOŚCI.

3.1. Wystawca dokonuje wpłaty  na konto ALIOR BANK o/OLKUSZ  nr: 79 2490 0005 0000 4500 4443 6305.

3.2. Opłaty należy wnieść w pełnej wysokości w terminach określonych powyżej.

Opłaty wynikłe w terminach późniejszych należy wnieść najpóźniej w dniu przekazywania stoiska /np. polisa OC/.

3.3. W przypadku rezygnacji  udziału w Targach następuje:

- do dnia ............................  - zwrot 50%  z całości opłaty za udział w targach,

- po ...............................  – bez zwrotu wpłaty.

Rezygnacja udziału w Targach musi nastąpić w formie pisemnej.

3.4. Brak zagospodarowania zamówionego stoiska nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej odpłatności za stoisko.

4. OPŁATY.

4.1. W cenę 1 m2 stoiska standard zabudowanego w hali wliczone są następujące usługi:

- dzierżawa powierzchni wystawienniczej na okres montażu, eksploatacji i demontażu stoiska,

- projekt, montaż i demontaż zamówionej zabudowy stoiska,

- wyposażenie: ścianki, oświetlenie, gniazdo elektryczne, fryz z nazwą firmy, reklama, działania marketingowe i wykładzina.

 4.2. W cenę 1 m2 powierzchni wystawienniczej niezabudowanej w hali (bez ścianek działowych i wyposażenia) oraz tereny zewnętrzne, wliczone są:

- dzierżawa powierzchni wystawienniczej za cały okres trwania targów, reklama, działania marketingowe.

4.3 Organizator nie posiada  wózka widłowego /mozliwość zamówienia/.

5. STOISKA I EKSPONATY.

5.1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej targów.

5.2. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię oraz określa lokalizację stoiska. Dopuszcza się ograniczenie powierzchni w przypadku dużej ilości zgłaszających się Wystawców.

5.3. Eksponaty i reklamy własne Wystawcy nie mogą zachodzić na ciągi komunikacyjne.

6. ORGANIZACJA EKSPOZYCJI.

6.1. Organizator zapewnia wykonanie zabudowy w systemie octagonalnym wraz z dodatkowym wyposażeniem określonym przez Wystawcę w “Zgłoszeniu Uczestnictwa”

6.2. Wykonanie stoiska z elementów Wystawcy oraz likwidacja odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.

6.3. Zabrania się umieszczania na ściankach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub konstrukcji. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę trzykrotną wartością zniszczonego elementu, który staje się automatycznie własnością Wystawcy. Eksponaty wystawiennicze nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych. Należy bezwzględnie stosować polecenia Organizatora.

6.4. Stoisko powinno być przygotowane przez Wystawcę co najmniej na godzinę przed otwarciem targów.

6.5. W przypadku nie zagospodarowania stoiska w wyżej wymienionym terminie Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jego zagospodarowania według własnego uznania bez zwrotu kosztów.

6.6. Jeżeli Wystawca nie uzgodni planu zagospodarowania powierzchni Organizator zagospodaruje  ją według własnego projektu.

6.7. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska od momentu otwarcia do ustalonej przez Organizatora godziny zamknięcia targów. Wcześniejsza likwidacja stoiska nie jest dopuszczalna.

6.8. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, wskazanego w zgłoszeniu. Podnajem, lub odstąpienie wynajmowanej powierzchni wystawienniczej może nastąpić tylko za zgodą Organizatora. W przeciwnym razie Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 150% ogólnej wartości zamówienia.

6.9. Stoisko winno być po zdemontowaniu ekspozycji przywrócone do stanu pierwotnego i zdane Organizatorowi.

7. PRZEPISY PORZĄDKOWE.

7.1. Organizator udostępni tereny targowe na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy, w godz. 08.00-20.00.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne, zbyt ciężkie, aby obciążyć podłoże lub uciążliwe.

7.3. Umieszczenie na wystawie eksponatów wymagających specjalnych zabezpieczeń lub konieczności spełnienia specjalnych technicznych warunków może się odbyć tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Komisarza Targów.

7.4. Wystawca przed opuszczeniem stoiska zobowiązany jest do jego zdania u Organizatora (patrz pkt. 6.3.).

7.5. Likwidacja ekspozycji  nie może nastąpić później niż do godz. 12.00 dnia następnego po zamknięciu Targów, a pozostawione mienie będzie traktowane jako porzucone. Wystawca traci prawo do wszelkich roszczeń za nieodebrane w wyznaczonym terminie eksponaty i inne materiały stanowiące jego własność.

8. UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE.

8.1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

8.2. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w imprezie targowej jak również do ubezpieczenia eksponatów. Polisę spisuje za pośrednictwem Organizatora.

8.4. Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania targów w godzinach od zamknięcia wystawy do jej otwarcia w dniu następnym.

8.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy. Organizator nie ubezpiecza eksponatów także na czas transportu na, i z Targów.

8.6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winny Wystawcy, za przerwę w dostawie prądu lub wody oraz za szkody spowodowane siłą wyższą jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz. Dotyczy to także okresu po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy eksponaty, obudowa urządzenia i inne towary pozostają na terenie targowym.

8.7. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora szczególnych środków ochrony.

8.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ekspozycję pozostawioną przez Wystawcę po zakończeniu targów,  tj. w niedzielę, po godzinie 18.00. Wystawca może zdemontować stoisko w późniejszym terminie, ale tylko na własną odpowiedzialność.

 9. POSTANOWIENIA KOÑCOWE.

9.1. Wszelkie reklamacje uczestników targów winny być zgłaszane niezwłocznie organizatorowi targów jak również w formie pisemnej do 3 dni po zakończeniu imprezy.

9.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć  z tytułu udziału w targach oraz robót, dostaw i usług, poddaje się orzecznictwu właściwego dla Organizatora sądu.

9.3. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia w całości warunków zawartych w niniejszym regulaminie z chwilą przesłania  “Zgłoszenia Uczestnictwa”.

9.4. W przypadku okoliczności od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub zmniejszenia opłat za udział w Targach,. Wyjątkiem  jest odwołanie targów , gdzie nastąpi zwrot wpłaconej kwoty.

9.5. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów PPoż. i BHP, i stosować się do poleceń służb targowych.

9.6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału w targach  poddaje się orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Organizatora.

9.7. Wystawca zobowiązuje się i przyjmuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Targów z chwilą przesłania Zgłoszenia-Umowy zarówno drogą mail-ową,  jak i tradycyjnie,  pocztą w wersji drukowanej.

BOHEMA’ 2011   copyrights  – REGULAMIN TARGÓW W OLKUSZU.

 
  Dzisiaj stronę odwiedził 3 odwiedzający COPYRIGHT: OPB 2009  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=