OLKUSKI PARK BUDOWNICTWA eopb.pl.tl
  regulamin jarmarku
 
REGULAMIN TARGÓW W OLKUSZU
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą uczestników imprez targowych organizowanych przez BOHEMA,
SKWPiW i stanowią integralną część ZGŁOSZENIA- UMOWY.
2. WARUNKI UDZIAŁU.
2.1. Podstawą udziału w targach jest przesłanie na adres Organizatora “Zgłoszenia Uczestnictwa” oraz dokonanie
przelewu 100% kwoty wynikającej z obliczeń. Termin wpłaty określi Faktura.
2.2. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego “Zgłoszenia Uczestnictwa”, Organizator potwierdzi przyjęcie
zgłoszenia, a po sprawdzeniu stanu konta z wpłatą – wystawi fakturę VAT.. Brak dokonania zapłaty nie zwalnia
Wystawcy z warunków zawartej drogą mail-ową lub pocztą umowy.
2.3. Kolejność nadesłania zgłoszeń wraz z zapłatą decyduje o lokalizacji stoiska.
2.4. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy.
2.5. Podnajem stoiska przez Wystawcę może nastąpić tylko za zgodą Organizatora Targów.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia „Zgłoszenia Uczestnictwa” bez podania przyczyny, w
takim przypadku zgłaszający będzie powiadomiony mail-em..
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania targów bez podania przyczyny.
3. ZASADY PŁATNOŚCI.
3.1. Wystawca dokonuje wpłaty na konto.
3.2. Opłaty należy wnieść w pełnej wysokości w terminach określonych powyżej.
Opłaty wynikłe w terminach późniejszych należy wnieść najpóźniej w dniu przekazywania stoiska /np. polisa OC/.
3.3. W przypadku rezygnacji udziału w Targach następuje:
- do dnia .............r. - zwrot 50% z całości opłaty za udział w targach,
- po ....................r. – bez zwrotu wpłaty.
Rezygnacja udziału w Targach musi nastąpić w formie pisemnej.
3.4. Brak zagospodarowania zamówionego stoiska nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej odpłatności za stoisko.
4. OPŁATY.
4.1. W cenę 1 m2 stoiska standard zabudowanego wliczone są następujące usługi:
- dzierżawa powierzchni wystawienniczej na okres montażu, eksploatacji i demontażu stoiska,
- projekt, montaż i demontaż zamówionej zabudowy stoiska,
- wyposażenie: ścianki, oświetlenie, gniazdo elektryczne, fryz z nazwą firmy, reklama, działania marketingowe.
4.2. W cenę 1 m2 powierzchni wystawienniczej niezabudowanej wliczone są:
- dzierżawa powierzchni wystawienniczej za cały okres trwania targów, reklama, działania marketingowe.
4.3 Organizator nie posiada wózka widłowego.
5. STOISKA I EKSPONATY.
5.1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej targów.
5.2. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię oraz określa lokalizację stoiska. Dopuszcza się ograniczenie
powierzchni w przypadku dużej ilości zgłaszających się Wystawców.
5.3. Eksponaty i reklamy własne Wystawcy nie mogą zachodzić na ciągi komunikacyjne.
6. ORGANIZACJA EKSPOZYCJI.
6.1. Organizator zapewnia wykonanie zabudowy w systemie staropolskim wraz z dodatkowym wyposażeniem
określonym przez Wystawcę w “Zgłoszeniu Uczestnictwa”
6.2. Wykonanie stoiska z elementów Wystawcy oraz likwidacja odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.
6.3. Zabrania się umieszczania na ściankach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą techniki, która
spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub konstrukcji. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia Organizator
obciąży Wystawcę trzykrotną wartością zniszczonego elementu, który staje się automatycznie własnością Wystawcy.
Eksponaty wystawiennicze nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych. Należy bezwzględnie stosować
polecenia Organizatora.
6.4. Stoisko powinno być przygotowane przez Wystawcę co najmniej na godzinę przed otwarciem targów.
6.5. W przypadku nie zagospodarowania stoiska w wyżej wymienionym terminie Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do jego zagospodarowania według własnego uznania bez zwrotu kosztów.
6.6. Jeżeli Wystawca nie uzgodni planu zagospodarowania powierzchni Organizator zagospodaruje ją według
własnego projektu.
6.7. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska od momentu otwarcia do ustalonej przez
Organizatora godziny zamknięcia targów. Wcześniejsza likwidacja stoiska nie jest dopuszczalna.
6.8. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, wskazanego w zgłoszeniu. Podnajem, lub
odstąpienie wynajmowanej powierzchni wystawienniczej może nastąpić tylko za zgodą Organizatora. W przeciwnym
razie Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 150% ogólnej wartości
zamówienia.
6.9. Stoisko winno być po zdemontowaniu ekspozycji przywrócone do stanu pierwotnego i zdane Organizatorowi.
7. PRZEPISY PORZĄDKOWE.
7.1. Organizator udostępni tereny targowe na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy, w godz. 09.00-23.00.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za
niebezpieczne, zbyt ciężkie, aby obciążyć podłoże lub uciążliwe.
7.3. Umieszczenie na wystawie eksponatów wymagających specjalnych zabezpieczeń lub konieczności spełnienia
specjalnych technicznych warunków może się odbyć tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Komisarza Targów.
7.4. Wystawca przed opuszczeniem stoiska zobowiązany jest do jego zdania u Organizatora (patrz pkt. 6.3.).
7.5. Likwidacja ekspozycji nie może nastąpić później niż do godz. 12.00 dnia następnego po zamknięciu Targów, a
pozostawione mienie będzie traktowane jako porzucone. Wystawca traci prawo do wszelkich roszczeń za nieodebrane
w wyznaczonym terminie eksponaty i inne materiały stanowiące jego własność.
8. UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE.
8.1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
8.2. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa
w imprezie targowej jak również do ubezpieczenia eksponatów. Polisę spisuje za pośrednictwem Organizatora.
8.4. Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania targów w godzinach od zamknięcia wystawy do
jej otwarcia w dniu następnym.
8.5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się
na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy. Organizator nie ubezpiecza eksponatów także na czas
transportu na, i z Targów.
8.6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych
lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winny Wystawcy, za przerwę w dostawie prądu lub wody oraz za
szkody spowodowane siłą wyższą jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz. Dotyczy to także
okresu po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy eksponaty, obudowa urządzenia i inne towary pozostają na terenie
targowym.
8.7. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora
szczególnych środków ochrony.
8.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ekspozycję pozostawioną przez Wystawcę po zakończeniu
targów, tj. w piątek po godz.23.00. Wystawca może zdemontować stoisko w późniejszym terminie, ale tylko na
własną odpowiedzialność.
9. POSTANOWIENIA KOÑCOWE.
9.1. Wszelkie reklamacje uczestników targów winny być zgłaszane niezwłocznie organizatorowi targów jak również
w formie pisemnej do 3 dni po zakończeniu imprezy.
9.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału w targach oraz robót, dostaw i usług, poddaje się orzecznictwu
właściwego dla Organizatora sądu.
9.3. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia w całości warunków zawartych w niniejszym regulaminie z chwilą
przesłania “Zgłoszenia Uczestnictwa”.
9.4. W przypadku okoliczności od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia,
odłożenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje prawo do
jakiegokolwiek odszkodowania lub zmniejszenia opłat za udział w Targach,. Wyjątkiem jest odwołanie targów ,
gdzie nastąpi zwrot wpłaconej kwoty.
9.5. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów PPoż. i BHP, i stosować się do poleceń służb targowych.
9.6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału w targach poddaje się orzecznictwu sądu właściwego dla
siedziby Organizatora.
9.7. Wystawca zobowiązuje się i przyjmuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Targów z chwilą
przesłania Zgłoszenia-Umowy zarówno drogą mail-ową, jak i tradycyjnie, pocztą w wersji drukowanej.
BOHEMA’ 2011 – copyrights – REGULAMIN TARGÓW W OLKUSZU.

 
 
  Dzisiaj stronę odwiedził 1 odwiedzający COPYRIGHT: OPB 2009  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=